Pricing
11.09.2019


 

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2019     10.01.2018 tarih ve 23642684.010.99-E.99-47 sayılı Makam Olur’u ile Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile kamu üniversite hastanelerinde (vakıf üniversite hastaneleri hariç) uygulanmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yayımlanmıştır.

       

     
            ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK” KAPSAMINDAKİ KİŞİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN                FİYATLANDIRMA USUL VE ESASLARI
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere verilen sağlık hizmetlerinin bedelleri; Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi’nde (Ek-2A) yer alan fiyatlar kamu ve özel tüm sağlık hizmet sunucuları için TABAN fiyattır. 

b) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları; Rektörlük/Dekanlık, bağlı oldukları kurum veya hastanenin bağlı olduğu kamu hastaneleri birliği tarafından tesis boyutuyla veya tüm hizmet sunucuları için 3 (üç) katına kadar fiyat belirleyebilir.

c) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlar için Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi Ek-2A’da yer alan fiyatların 3 (üç) katı TAVAN fiyattır. Fiyat katsayısı belirleme yetkisi verilen kurum/kuruluşlar liste fiyatları üzerinden uygulayacakları kat sayıyı (1-3 arasında bir değeri) duyurmak zorundadırlar. Katsayı tüm liste üzerinden veya işlem bazlı olarak belirlenebillir.

d) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, bu genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için Bakanlığımızca belirlenen fiyat tarifesinin tavan fiyatlarını geçemez. 

e) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, bu genelge kapsamındaki uluslararası hastalar için sunmuş oldukları sağlık hizmetlerini kendi vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde öncelikle bu hizmetleri mesai dışı saatlerde sunmaya yönelik düzenleme yapacaklardır. Ancak mesai içi hizmet sunumuyla ilgili kapasitelerinin uygun olması halinde mesai saatlerinde de bu hizmetleri verebilirler. 

f) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında elde edilen gelirlerin ayrı bir hesapta ( yurt dışı satışlar hesabı) izlenmesi zorunludur. 

g) Kamu üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri hastaneleri (devlet üniversite hastaneleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, diş hekimliği fakülteleri) ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık turizmine özel paket fiyatlar düzenleyebilirler. Bu paketlerin içeriğinde, Seyahat (geliş-gidiş uçak bileti), konaklama, rehberlik, şehir turu, ve Fiyat listesinde yer alan işlemlerin fiyatları yer alacak şekilde düzenleyebilirler. 

h) Özel sağlık hizmet sunucuları Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (EK-2A) listesinde yer alan fiyatlar üzerinden uygulayacakları TAVAN kat sayısını (1,2,3,4,5,… ) Sağlık Bakanlığına en geç 1 (bir) ay içinde bildirmek zorundadırlar.

i) Özel kuruluş/sigorta, sağlık kuruluşuna getirmiş olduğu Yönetmelik kapsamındaki hastalara sunduğu tercümanlık, danışmanlık ve destek hizmetleri için hastalardan, hastanın almış olduğu sağlık hizmetleri haricinde bir ücret talep edebilir. Bu bedel, faturada sağlık hizmetinden ayrı olarak belirtilecektir. Sağlık kuruluşunun sağlık hizmet bedelinin ayrıntılı dökümünü, faturanın ekinde vermesi zorunludur. Hasta veya özel sigorta, sağlık kuruluşundan sunulan tedavi bedelinin ayrıntısını talep etme hakkına sahiptir. 

j) Yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla hizmet protokolü yapabilir ve imzalanan protokol çerçevesinde sağlık hizmet satışında bulunabilirler.

k) Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin uyruğuna ve sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın (geçici koruma altında sayılanlar ile ülkemizde insani ikamet izni vb. kapsamında bulunan yabancı uyruklular dâhil) trafik kazaları sonucunda verilecek sağlık hizmetlerinin bedeli, ilgili kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan tahsil edilir. Trafik kazalarında, kişinin bizzat kendisinden tedavi bedeli talep edilemez. Ancak Yönetmelik kapsamında trafik kazası nedeniyle acil sağlık hizmeti alan kişinin, isteğe bağlı ilave seyahat sigortası var ise kurumun ödemediği kısım bu sigortaya fatura edilerek poliçe kapsamında ödeme talep edilebilir.

l) Savaş, afet, açlık vb. olağanüstü durumlarda, Başbakanlık veya ilgili Bakanlığın talimatıyla belirlenen ülkelerden, Türkiye'de bulundukları sürede alacakları sağlık hizmetleri veya bu ülkelerden sivil toplum kuruluşları tarafından insani amaçlı tedavi amacıyla getirilerek tedavi bedeli ödenen yabancı hasta ve yaralılara Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

m) Bakanlığımız veya Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) veya Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşları tarafından Balkanlardan ve Türk-i Cumhuriyetlerinden ülkemize tedavi amaçlı getirilen hastalara Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

n) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından getirilen hastalara Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

o) Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı alma hakkı olan ülke vatandaşlarına Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir.

p) Ülkemizle sağlık alanında milletlerarası ikili işbirliği anlaşması ve 3359 sayılı Kanunun Ek-14’üncü maddesi kapsamında tedavi için gelen kişiler için Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan işlemlerde Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümleri uygulanır. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almayan sağlık hizmetlerinde ise Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (EK-2) göre işlem tesis edilir.

r) Mülteciler, sığınma başvurusu sahibi ve iltica başvurusu sahibi statüsünde olanlar, sığınmacılar, vatansızlar ve insan ticareti mağdurlarına Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

s) Genel Sağlık Sigortasından yararlanılmaması halinde ülkemizde oturma izni almış ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) üzerinden ücretlendirme yapılır. Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu kişilerde bu madde kapsamında değerlendirilir. 

t) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci ve 44 üncü maddesi kapsamında bulunan kişilere Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

u) Genel Sağlık Sigortasından yararlanılmaması halinde ülkemize eğitim, öğretim, kurs için gelen kişiler ve bunların eğitimleri süresince bakmakla yükümlü oldukları yakınları için sunulan sağlık hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. 

v) Türk soylu olduğuna dair belge ibraz eden Türk soylu yabancılara Sağlık Uygulama Tebliği fiyat ve hükümlerine göre işlem tesis edilir. Bu kişilerin uyruğunda bulundukları ülke makamlarından aldıkları Türk soylu olduklarını gösterir “Apostil şerhli ya da Dışişleri Bakanlığınca/Valiliklerce onaylanmış” belgeyi veyahut Valilikler bünyesinde bulunan Tayin ve Tespit Komisyonlarınca “Türk soylu olunduğuna yönelik kararı” ibraz etmeleri gerekir. 

y) Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti vatandaşları 06.01.2000 tarih ve 23928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma ve Başbakanlığın 05.02.2001 tarih ve 2001/7 sayılı genelgeleriyle yayımlanan Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti'nin Güçlendirilmesi Eylem Planıyla "Türk Soylu Yabancılar" kapsamından çıkarılarak, Türk vatandaşlarına tanınan ikamet, çalışma, mülk edinme gibi sosyal haklardan aynen yararlanma hakkına kavuşmuşlardır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına da Türk vatandaşları gibi (Genel Sağlık Sigortasından faydalanamayan kişiler) Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (EK-2) uygulanacaktır. 

z) İnsan ticareti mağduru olduğu tespit edilen ve sağlık hizmeti giderlerini karşılayacak durumda olmayan yabancı uyruklulara sağlık hizmetleri, resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından ücretsiz olarak verilir. (8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci hükmünden muaf olmaları hakkındaki 05/12/2003 tarih2003/6565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)  


EK-1  FİYAT TARİFELERİ USUL VE ESASLARI

                                                                                                         FOR PRICING                                                                                                                    

EK-2A SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ